Тести для самоконтролю за темою 4

1.Товаром називається:
а) матеріальні цінності, які придбані (отримані) і утримуються підприємством з метою подальшого продажу
б) готова продукція, що призначена для продажу
в) річ, яка призначена для продажу або обміну на інші цінності
2.Які товари підлягають уцінці?
а) товари широкого вжитку
б) товари і продукція, що частково втратили свою первісну якість
в) змінні товарно-матеріальні цінності
3.Зменшення ваги ТМЦ, що виникає в процесах постачання, реалізації та при зберіганні ТМЦ внаслідок їх фізико-хімічних властивостей називається......
а) природним убутком
б) ваговим убутком
в) хімічним убутком
4.Списання недостач матеріальних цінностей, що утворились внаслідок їх природного убутку проводяться:
а) при наявності затверджених норм убутку
б) коли недостачі відносяться до розряду дрібних
в) у випадку непричетності матеріально відповідальної особи до утворення недостачі матеріальних цінностей
5.Причинами виникнення нестач можуть бути:
а) зниження якості, виявлене при прийманні товарів, порівняно з документами постачальника
б)псування
в)розкрадання
6.Інвентаризація це:
а) діяльність, що пов’язана з підрахунками і визначенням вартості майна і зобов’язань
б) перевірка наявності засобів з метою виявлення розкрадання
в) перевірка відповідності фактичної наявності засобів в натурі даним бухгалтерського обліку
7. За організацію, проведення та за загальний стан інвентаризаційної роботи відповідає:
а) керівник
б) головний бухгалтер
в) головний інженер
8.Завданням інвентаризації є:
а) виявлення кількості, якості, фізичного стану товару, перевірка стану документів, дотримання правил і умов збереження майна підприємства
б) перевірка правил розпорядку на підприємстві
в) перевірка товару на якість
9. Інвентаризаційний процес складається з наступних стадій:
а) підготовчої, організаційної, технологічної, документальної
б) попередньої, підготовчої, результативної, технологічної
в) організаційної, підготовчої, технологічної, результативної
10.Згідно чинного законодавства проведення інвентаризації є обов’язковим у наступних випадках:
а) перед складанням річного бухгалтерського звіту
б) перед початком праці на підприємстві нового робітника
в) при зіпсуванні значної кількості товару
11.До інвентаризаційної опису кількісні характеристики перевіреного об’єкту записуються за:
а) даними перерахунку, переважування, обмірювання
б) зі слів матеріально відповідальної особи
в) даними інвентарних карток
12.Записи про фактичну наявність матеріальних цінностей визначених попередньо записуються в:
а) інвентаризаційний опис
б) інвентарну картку
в) порівняльну відомість
13.Під час інвентаризації в магазин надійшли товари від постачальника. Дії комісії:
а) товар приймають представники комісії і виклик дають окремо
б) товар приймає матеріально-відповідна особа
в) матеріально-відповідна особа приймає товар у присутності комісії в окремий інвентаризаційний опис
14.До інвентаризаційного опису кількісні характеристики перевіреного об'єкту записуються за:
а) даними перерахунку, переважування, обмірювання
б) даними інвентарних карток
в) даними добового звіту МВО
15.Причина виникнення лишків майна після інвентаризації:
а) всихання
б) неповне оприбуткування товарів
в) розлив при перекачуванні
16. Яке визначення інвентаризації є найточнішим:
а) інвентаризація – це спосіб періодичної перевірки господарських процесів
б) інвентаризація представляє собою перевірку наявності і стану засобів і грошових коштів підприємства
в) інвентаризація – це спосіб упорядкування складського господарства і порядку зберігання майна
17.Проведення інвентаризації є обов’язковим:
а) перед виплатою дивідендів
б) при змінні керівника підприємства
в) перед модернізацією виробництв
18.Склад інвентаризаційної комісії затверджується:
а) наказом
б) протоколом
в) приписом судово – слідчих органів
19.До складу інвентаризаційної комісії не можуть включатися:
а) особи, що притягувалися до адміністративної відповідальності
б) порушники трудової дисципліни
в) МВО
20. Інвентаризацію на підприємстві проводить:
а) керівник підприємства з головним бухгалтером
б) контролюючий державний орган
в) спеціально створена інвентаризаційна комісія