Тести для самоконтролю за темою 2

1. Встановлена на підприємстві вартість виготовлення одиниці продукції (надання послуги) називається…
1. розцінкою;
2. тарифним коефіцієнтом;
3. тарифною ставкою;
4. розрядом виконуваної роботи.
2. Про який елемент тарифної системи оплати праці йдеться, якщо він є величиною, яка визначає розмір заробітку за годину, день або місяць роботи?
1. тарифна сітка;
2. тарифна ставка;
3. схема посадових окладів;
4. тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідник).
3. Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності – це:
1.трудовий колектив
2.персонал підприємства
3. кадри підприємства
4. трудовий потенціал
4. Які із зазначених категорій працівників не відносяться до виробничого персоналу:
1. працівники дитячого саду та бази відпочинку
2. робітники інструментального цеху
3. робітники транспортного цеху
4. працівники складу заводу
5. За характером участі в господарській діяльності підприємства персонал підрозділяється на:
1. виробничий і невиробничий
2. робітників, службовців, спеціалістів, керівників
3. висококваліфікований, кваліфікований, малокваліфікований, некваліфікований
4. усі відповіді правильні
6. До категорії „службовець” відносяться працівники, що:
1. займаються інженерно-технічними, економічними й іншими роботами
2. зайняті безпосередньо в процесі виробництва та надання матеріальних благ
3. здійснюють підготовку й оформлення документації, облік і контроль, господарське обслуговування
4. обіймають посади керівників структурних підрозділів підприємства
7. До якої категорії персоналу підприємства слід віднести економіста?
1. керівники
2. спеціалісти
3. службовці
4. робітники
8. Кваліфікація – це:
1. вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань
2. вид трудової діяльності, здійснення якої потребує практичних навичок
3. більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії
4. сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності
9. Вид трудової діяльності, здійснення якої вимагає відповідної підготовки, називається:
1. професією
2. спеціальністю
3. кваліфікацією
4. категорією
10. Продуктивність праці характеризується:
1. обсягом випущеної продукції
2. обсягом випущеної за одиницю часу продукції з розрахунку на одного працюючого
3. кількістю продукції, що має бути виготовлена за одиницю часу
4. жодної правильної відповіді
11. Яке з понять характеризує виробіток:
1. кількість продукції, вироблена в середньому на одному верстаті
2. вартість виробленої продукції, що приходиться на одного середньо облікового працівника промислово-виробничого персоналу (робітника)
3. час на виробництво запланованого обсягу продукції
4. номенклатура продукції, що випускається
12. Трудомісткість виробництва – це:
1. затрати робочого часу на одиницю продукції
2. обернений показник виробітку
3. чисельність працівників, що приходиться на одиницю продукції
4. усе перелічене є правильним
13. Методами виміру продуктивності праці, які використовуються на підприємствах, є:
1. натуральний, вартісний, трудовий
2. продуктивний, непродуктивний
3. грошовий, виробничий, товарний
4. основний, допоміжний
14. Сума коштів, отримана працівником за свою працю на підприємстві – це:
1. номінальна заробітна плата
2. реальна заробітна плата
3. прибуток робітника
4. додаткова заробітна плата
15. Основна заробітна плата – це:
1. будь-який заробіток, що залежить від результатів праці робітника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами
2. встановлений державою розмір заробітної плати , нижче якого не може здійснюватися оплата за фактично виконану роботу
3. заробіток у вигляді винагород, інших заохочувальних та компенсаційних витрат
4. заробіток в розмірі посадових окладів
16. Основна частина заробітної плати працівника не залежить від:
1. результатів його праці
2. рівня його кваліфікації
3. складності робіт, що ним виконуються
4. результатів господарської діяльності підприємства, на якому він працює
17. Додаткова заробітна плата не включає:
1.тарифні ставки
2. доплати
3. надбавки
4. премії
18. Тарифна система оплати праці працівників включає:
1. тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційний довідник
2. тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно-кваліфікаційний довідник
3. тарифні ставки, тарифні сітки
4. тарифно-кваліфікаційний довідник, посадові оклади, преміальне положення
19. Тарифна сітка не визначає:
1. розряд робітників
2. умови преміювання
3. тарифні коефіцієнти
4. годинні тарифні ставки
20. Основний заробіток працівника у разі погодинної оплати праці визначається:
1. відпрацьованим часом і тарифною ставкою
2. відпрацьованим часом і відрядною розцінкою
3. нормативною трудомісткістю роботи і тарифною ставкою
4. обсягом виконаної роботи і тарифною ставкою
21. У разі відрядної оплати праці основний заробіток працівника визначається:
1. обсягом виконаної роботи у натуральному вимірі і тарифною ставкою
2. нормативною трудомісткістю роботи і відрядною розцінкою за одиницю продукції
3. обсягом виконаної роботи у натуральному вимірі і відрядною розцінкою
4. фактичною трудомісткістю роботи і відрядною розцінкою
22. Відрядна розцінка – це:
1. показник збільшення розміру заробітної плати залежно від місця розташування підприємства
2. встановлений розмір добових витрат для відрядних робітників
3. середній тарифний коефіцієнт
4. розмір заробітної плати за одиницю продукції чи роботи
23. Визначте, яке з наступних тверджень не є правильним:
1. додержання оплати праці вище рівня мінімальної заробітної плати є обов’язковим тільки для підприємств приватної форми власності
2. різновидом відрядної форми оплати праці є акордна
3. нарахування премій не є обов’язковим для підприємств
4. заробітна плата складається з основної та додаткової частин, а також заохочувальних виплат
24. Система оплати праці, яку слід використовувати підприємству для працівників, результат праці яких неможливо нормувати, але керівники прагнуть стимулювати якісне виконання ними своїх обов’язків, є:
1. пряма відрядна
2. відрядно-преміальна
3. погодинна
4. погодинно-преміальна