Тести для самоконтролю за темою 3

1. Назвіть передумови виникнення і подальшого розвитку податків:
1. існування держави, суспільний поділ праці
2. виникнення грошей
3. існування держави, розвиток товарно-грошових відносин
4. створення грошей
5. усі пункти правильні
2. Вкажіть, яка риса найбільш притаманна податковій системі України?
1. системність
2. висока мобільність
3. фіскальний характер
4. неоднозначність тлумачення норм податкового законодавства
5. соціальна спрямованість
3. Вкажіть, надходження від яких податків переважають у доходах Державного бюджету України:
1. прямих податків
2. непрямих податків
3. питома вага прямих і непрямих податків приблизно однакового рівня
4. платежів за ресурси
5. інші доходи та обов'язкові платежі
4. Вкажіть, який податок займає найбільшу питому вагу у структурі доходів Державного бюджету України:
1. податок з доходів фізичних осіб
2. податок на додану вартість
3. акцизний збір
4. податок на прибуток підприємств
5. плата за землю
5. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
1. Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів
2. Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна
3. Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування
4. Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу
5. усі відповіді правильні
6. Вкажіть, що з перерахованого не відноситься до основних елементів оподаткування згідно з Податковим кодексом України :
1. ставка податку
2. платник податку
3. одиниця оподаткування
4. порядок обчислення податку
5. база оподаткування
7. Вкажіть, у чому полягає фіскальна функція податків?
1. забезпечення фінансування та надходження грошових коштів до бюджетів усіх рівнів
2. у застосуванні штрафних санкцій до порушників податкового законодавства
3. у проведенні перевірок суб'єктів підприємницької діяльності
4. підвищення ставок та розмірів податкових платежів
5. у розподілі бюджетних коштів на основні потреби держави
8. Вкажіть вірне визначення:
1. податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання
2.податкова база – одиниця виміру об’єкта оподаткування
3. податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами
4. податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері
5. податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі
9. Вкажіть, як поділяються податки залежно від об’єкта оподаткування:
1. загальнодержавні та місцеві
2.прямі і непрямі
3.податки на доходи, на майно і на споживання
4.податки, що включаються у валові витрати та собівартість, податки, що включаються в ціну товару, податки, що сплачуються з прибутку
5. розкладні та окладні
10. Вкажіть яке ствердження вірне:
1.грошова сума, з якої стягують податок – це джерело сплати
2.грошова сума, з якої стягують податок – це податкова квота
3. грошова сума, з якої стягують податок – це податкова ставка
4.грошова сума, з якої стягують податок – це податкова база
5.грошова сума, з якої стягують податок – це податковий тягар
11. Визначте, хто такий носій податку:
1. це юридична чи фізична особа, яка безпосередньо перераховує податок до бюджету
2.це суб'єкт підприємницької діяльності, який сплачує податки
3.це фізична особа, яка є споживачем товарів і послуг та яка сплачуючи їх вартість, сплачує і всі податки
4.це юридична особа, яка сплачує прямі податки за рахунок доходів, отриманих від реалізації товарів і послуг
5.є бюджет відповідного рівня, до якого надходять податки чи збори
12. Визначте, що таке об'єкт оподаткування:
1. майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об'єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку
2.це фізична величина, щодо якої нараховується податок
3.це вартісна величина, щодо якої нараховується податок
4.це особа, на яку законом покладено обов'язок сплачувати податок
5. вірних відповідей немає
13. Визначте, що таке податкові пільги:
1. податкове вирахування (знижка), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору
2. зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору
3. встановлення зниженої ставки податку та збору
4. звільнення від сплати податку та збору
5. всі відповіді вірні
14. Вкажіть вірну відповідь. Прямим податком є:
1. мито
2. плата за землю
3. податок на додану вартість
4. акцизний податок
5. вірних відповідей немає
15. Вкажіть вірну відповідь. Непрямим податком є:
1. мито
2. екологічний податок
3. податок на доходи фізичних осіб
4. плата за землю
5. єдиний податок
16. Вкажіть, який податок відноситься до загальнодержавних:
1. акцизний податок
2. податок за припаркування автотранспорту
3.податок на нерухоме майно
4. плата за землю
5. туристичний збір
17. Вкажіть, який податок відноситься до місцевих:
1. лісовий податок
2. екологічний податок
3. єдиний податок
4. плата за землю
5. фіксований сільськогосподарський податок
18. Вкажіть правильну відповідь. Податкова система – це
1. сукупність окремих ланок фінансових відносин, за допомогою яких держава формує і розподіляє централізовані фонди грошових ресурсів
2. сукупність обов'язкових платежів до бюджетів, що справляються в державі
3. сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів , що справляються у законодавчому порядку
4. сукупність органів державної податкової служби та організація їх роботи щодо забезпечення своєчасного та повного надходження податків до бюджетів усіх рівнів
5. правильної відповіді немає