Тести для самоконтролю за темою 1

1. Виберіть, що означає поняття "конкуренція":
1. суперництво між товаровиробниками за більш вигідні умови діяльності
2. об'єднання багатьох виробників у спілку
3. домовленість між виробниками про умови діяльності
2. Вкажіть, що з наведеного є ознаками чистої конкуренції:
1. дуже велика кількість незалежних виробників і покупців
2. відсутній контроль над цінами, ціни визначає ринок
3. панує одна фірма
4. відсутні товари - замінники основного продукту
3. Боротьба підприємців однієї галузі за вигідніші умови виробництва і реалізації товарів з метою одержання надприбутку:
1. міжгалузева конкуренція
2. досконала конкуренція
3. внутрішньогалузева конкуренція
4. чиста конкуренція
4. Досконала конкуренція - це:
1. конкуренція, за якої відсутні зовнішні і внутрішні втручання у відносини контрагентів ринку
2. конкуренція між багатьма продавцями-покупцями з приводу купівлі-продажу однорідних товарів
3. боротьба підприємців однієї галузі за вигідніші умови виробництва і реалізації товарів з метою одержання надприбутку
5. Протилежність конкуренції:
1. попит
2. пропозиція
3. монополія
4. ринкова рівновага
6. Що таке ринок?
1. сукупність економічних відносин між господарчими суб'єктами щодо організації виробництва та обміну товарів і послуг відповідно до законів товарного виробництва
2. ринкова форма господарювання та економічних відносин
3. місце, на якому відбувається товарообмін
4. форма організації товарних відносин між господарюючими суб'єктами
7. Внутрішній ринок країни, обмежений її кордонами:
1. локальний (місцевий) ринок
2. регіональний ринок
3. національний ринок
4. міжнародний ринок
8. Організаційні форми ринку, які здійснюють вільну торгівлю товарами та послугами, цінними паперами, валютою:
1. біржі
2. аукціони
3. ярмарки
4. торгові доми
9. Які організації здійснюють доставку товарів, беручи на себе цей вид витрат з реалізації товару:
1. страхові фірми
2. торгово-промислові палати
3. аудиторські фірми
4. транспортні компанії
10. Що є сукупністю економічних відносин, які забезпечують утворення, розподіл і використання фондів грошових коштів у процесі розподілу суспільного продукту і ПДВ:
1. грошова система
2. фінансова система
3. податкова система
4. економічна система
11. Організація, в якій об’єднуються працівники для випуску товарів чи надання послуг з метою отримання прибутку, - це…
1. спілка
2. підприємства виробничої сфери
3. група
4. об’єднання
12. Підприємства, що виробляють товари, належать до…
1. невиробничої сфери
2. виробничої сфери
3. сільськогосподарських підприємств
4. промислових підприємств
13. Підприємство, засноване на власності колективу, або об'єднання громадян – це…
1. державне підприємство
2. колективне підприємство
3. спільне підприємство
4. приватне підприємство
14. За кількістю працюючих підприємства поділяються на:
1. малі, середні, великі
2. підприємства, об'єднання
3. приватні, державні, колективні
4. комерційні, некомерційні
15. Юридичне ім’я підприємства або об'єднання підприємств – це…
1. фірмове ім'я
2. фірма
3. імідж фірми
4. назва фірми
16. Форма звернення до споживачів з метою залучити їхню увагу до товарів чи послуг – це…
1. акція
2. реклама
3. імідж фірми
4. екскурсія на виробництво
17. Підприємство, засноване на власності однієї особи, - це…
1. колективне підприємство
2. приватне підприємство
3. мале підприємство
4. державне підприємство
18. Виберіть правильне визначення поняття «підприємництво»:
1. наймана праця робітника
2. самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність людей з метою одержання прибутку
3. діяльність на користь іншим людям
4. будь – яка господарська діяльність