ЛІТЕРАТУРА

 

Основна література

 

1.   Горбач Н.С. Економіка в таблицях і схемах. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 127с.

2.   Іванілов О.С. Економіка підприємства. Підручник 2-е вид.- К.: Центр учбової літератури, 2011. - 728 с.

3.   Податковий кодекс України зі змінами та доповненнями

4.   Мочерний С.В. Основи економічних знань: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2010. – 304 с.

5.   Економіка підприємства: Підручник. – В 2 Т./ За ред. С.Ф. Покропивного . – К.: КНЕУ, 2006.-528 с.

6.   Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: навч. пос.-3-є вид. стер.-К.: ВЦ «Академія, 2009.-504 с

7.  Мендрул  О.Г. Структурно-логічні схеми до вивчення дисциплін « Економіка підприємства»: Навч. посібн. - К.: КНЕУ, 2008 - 120с.

8.  Цигилик   І.І., Паневник Т.М., Криховецька З.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 240 с.

9. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - К.: Атака, 2002. - 480 с.

 

Додаткова література

 

1.  Варналій З. Основи підприємництва: [Навчальний посібник] / Захарій Варналій,. - 3-тє вид., виправл. і доп.. - К.: Знання-Прес, 2006. - 350 с.

2.  Виноградська А. Основи підприємництва: [Навч. посіб.]/ Алла Виноградська,. - 2-е вид., перероб. і доп.. - К.: Кондор, 2005. - 540 с.