Передмова

Електронний навчально-методичний комплекс з предмету "Основи 3D-друку" являє собою комплексне методичне забезпечення навчального предмету "Основи 3D-друку", який може бути включений до варіативної частини робочого навчального плану професійної підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти для формування додаткової компетентності. На вивчення предмету передбачається відведення 17 навчальних годин (теоретичних - 11 год, практичних - 6 год).

Актуальність та доцільність впровадження даного курсу пояснюється потребою формування у майбутніх кваліфікованих робітників ІТ-сфери компетентності в галузі 3D-моделювання та 3D-друку у процесі професійної підготовки з метою підвищення конкурентоспроможності майбутніх випускників закладу освіти на ринку праці.

Програмний педагогічний засіб містить матеріали для педагога (методичні рекомендації, навчально-плануюча документація) та здобувачів освіти (електронний посібник, інструкційні картки до лабораторно-практичних занять, відеоматеріали, опорна карта, глосарій, тестові завдання для контролю знань), забезпечуючи повноцінний та цілісний освітній процес опанування навчального предмету "Основи 3D-друку".

Пропонуючи користувачеві даний комплекс, автори прагнули звернутися саме до сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та тенденцій в ІТ-сфері, маючи на меті створити засіб для набуття додаткової компетентності з основ об’ємного моделювання та друку, виявлення та усунення дефектів друку.

Запропонований програмний педагогічний засіб можна використовувати для здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти під час навчальних занять, а також для самоосвіти тих, хто цікавиться технологіями 3D-друку з метою формування базових знань у даній галузі. Докладно організацію освітнього процесу з вивчення предмету "Основи 3D-друку" з використанням електронного навчально-методичного комплексу викладено у методичних рекомендаціях.