• Адреса пр. Лесі Українки, 55

  • Телефон +38 (056) 373-25-36

  • Email dcpto@ukr.net

Положення про Раду роботодавців

Положення 
про Раду роботодавців
Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості

1.Загальні положення

1.1. Це Положення врегульовує питання, пов’язані з утворенням та організацією роботи Ради роботодавців Дніпропетровського  центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

1.2. Рада є дорадчим органом Дніпропетровського центру  професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (далі – ДЦПТО ДСЗ).

1.3. Метою діяльності Ради є:

-  формування та збереження ефективних зв’язків ДЦПТО ДСЗ з роботодавцями для   покращення якості освітніх послуг;

-  пошук шляхів оптимальної співпраці між ДЦПТО  ДСЗ  та роботодавцями;

1.4. Основними завданнями Ради є:

- визначення подальшої стратегії діяльності та розвитку ДЦПТО ДСЗ з урахуванням тенденцій ринку праці;

- забезпечення відповідності навчальних планів та програм потребам  роботодавців;

- сприяння проходженню виробничої практики та працевлаштуванню випускників ДЦПТО ДСЗ на підприємствах, організаціях, установах;

- визначення необхідності у придбанні обладнання, інструментів та витратних матеріалів для навчальних цілей ДЦПТО ДСЗ з метою формування матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень для навчання слухачів новим технологіям виробництва;

- сприяння залученню позабюджетних коштів для потреб ДЦПТО ДСЗ ;

- проведення ефективного аналізу заповнення вакансій підприємств, організацій, установ регіону випускниками ДЦПТО ДСЗ з метою удосконалення навчального процесу.

2. Порядок формування персонального складу Ради

2.1. До складу Ради запрошуються керівники (заступники керівників) та представники ринкоутворюючих підприємств регіону.

2.2. Участь представників роботодавців у роботі Ради є добровільною та здійснюється на безоплатній основі.

2.3. Склад Ради затверджується наказом директора ДЦПТО ДСЗ.
2.4. До складу Ради входять директор ДЦПТО ДСЗ, заступник директора з навчально-виробничої роботи та заступник директора з навчально-методичної роботи, начальники відділів організації надання послуг роботодавцям, організації профнавчання Дніпропетровського  обласного центру зайнятості.

2.5. Член Ради вибуває з її складу за особистою заявою.
2.6. У випадку вибуття члена Ради його наступник призначається в порядку, в якому був призначений член Ради, що вибув.

3. Посадові особи Ради

3.1. Рада обирає зі свого складу Голову Ради та заступника Голови Ради, секретаря Ради.

3.2. Голова Ради, його заступник та секретар обираються на першому засіданні Ради. Кандидатура Голови Ради (заступника Голови Ради), секретаря Ради може бути запропонована будь-яким членом Ради. Кандидатури ставляться на голосування в порядку їх висунення. Кандидат має право відвести свою кандидатуру. Обраною вважається особа, за яку подано голоси більшості складу Ради.

3.3. Голова Ради обирається на термін не більше двох років та не більше двох термінів поспіль.

3.4. Голова ради:

- організовує діяльність Ради відповідно плану, затвердженого на засіданні ради на поточний рік;

- скликає засідання Ради, керує їх підготовкою;

- головує на засіданнях Ради, стежить за дотриманням Регламенту;

- підписує документи Ради;

- представляє Раду на форумах, нарадах, семінарах, інформує громадськість про діяльність Ради;

3.5. Заступник Голови Ради виконує функції Голови Ради за його відсутності чи неможливості виконання Головою Ради своїх обов’язків.
3.6. До функцій секретаря Ради входить:

- інформування членів ради про місце і час засідань;

- оформляє протокол засідань Ради;

- готує матеріали, проекти рішень Ради, відповідно плану роботи;

- інформаційне забезпечення діяльності Ради;

- ознайомлення членів Ради з відповідними матеріалами, документами, тощо;

- ведення та збереження документації Ради;

- виконання інших повноважень, делегованих Головою Ради.

4. Засідання Ради

4.1. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу у півріччя.

4.2. Позачергові засідання Ради проводяться з ініціативи Голови Ради або більшості членів.

4.3. Час та місце засідання визначає Голова Ради або члени Ради, що ініціювали засідання.

4.4. Секретар Ради зобов’язаний повідомити всіх членів Ради про засідання не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до його проведення.

4.5. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Ради.

4.6. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні Ради.

4.7. Засідання Ради базується на принципах:

- взаємної поваги;

- рівної участі всіх членів Ради;

- дотримання порядку та Регламенту;

- спрямованості на конструктивне вирішення проблем;

- врахування думки меншості;

- засідання оформлюється протоколом, який підписується головуючим та секретарем.

4.8. Рада може запрошувати на своє засідання осіб, які не є членами Ради та надавати їм слово.

4.9. Рішення Ради підписується головою Ради та розсилається членам Ради.
4.10. Рада щорічно готує звіт про свою діяльність протягом року за результатами якого визначає пріоритети та недоліки.

4.11. За результатами звіту про діяльність Рада вирішує питання щодо залишення без змін або оновлення свого складу.

5. Подання Ради

5.1. Відповідно до поставленої мети та покладених на неї завдань, Рада має право звертатись з поданнями до адміністрації ДЦПТО ДСЗ.

5.2. Адміністрація ДЦПТО ДСЗ враховує у подальшій роботі рекомендації та пропозиції, висловлені у поданні Ради. У разі неможливості виконання рекомендацій та пропозицій, висловлених у поданні Ради, адміністрація ДЦПТО ДСЗУ зобов’язана надати Раді відповідне обґрунтування в письмовій формі.

5.3. Про вжиті адміністрацією ДЦПТО ДСЗ заходи з питань, які містяться у поданні Ради, її члени ознайомлюються на найближчому засіданні після надходження письмової відповіді.

5.4. Рада має право повторно розглянути питання, що були предметом подання.
5.5. Рада регулярно узагальнює практику своїх звернень.

6. Забезпечення діяльності Ради

6.1. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює ДЦПТО ДСЗУ.
6.2. Діяльність Ради відбувається прозоро з інформуванням всіх зацікавлених сторін.
6.3. Діяльність Ради висвітлюється в засобах масової інформації.
6.4. Положення про Раду та зміни до нього приймаються рішенням Ради.