Правила прийому

PDFПечатьE-mail

Правила прийому слухачів

до Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості

1. Загальна частина

1.1.  До Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості приймаються на навчання безробітні громадяни України за направленнями базових та регіональних центрів зайнятості, а також особи, які направлені на навчання за рахунок підприємств, установ, організацій та приватні особи, які уклали договір на навчання за власний рахунок, що мають повну чи базову загальну середню освіту або освіту достатню для оволодіння робітничими професіями.

1.2.    До Центру приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

1.3.    Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

1.4.   Прийом до Центру здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за відповідним напрямом (спеціальністю).

1.5.  Прийом громадян на професійну підготовку за направленням служби зайнятості здійснюється відповідно до Бюджетної програми за денною формою навчання, а  також професійне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1.  Прийом до Центру на навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується керівником навчального закладу.

2.2. Правила прийому до Центру розроблені згідно з Типовими правилами прийому (наказ МОН України №499 від 14.05.2013р.) і переглядаються та затверджуються щорічно.

2.3.  Приймальна комісія:

-   проводить бесіди з вступниками, з числа осіб, які приймаються на навчання на платній основі за рахунок фізичних  і юридичних осіб, з питань вибору професії, умов навчання, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, соціального захисту, працевлаштування;

-    організовує роботу щодо комплектування навчальних груп, проведення вхідного тестування з професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»;

-    вирішує інші питання, пов’язані з прийомом на навчання.

2.4.   Правила прийому до Центру доводяться до відома вступників через інформаційні стенди, мережу Інтернет, базові центри зайнятості.

2.5.   Прийом на навчання проводиться протягом року, заняття розпочинаються по мірі комплектування груп.

3. Документи для вступу

3.1.   Особи, які направляються на навчання службою зайнятості надають направлення встановленого зразка, документ про освіту (оригінал), медичну довідку (копію), трудову книжку (при наявності).

3.2. Центр надає платні послуги,  визначені спільним  наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 N736/902/758 «Про затвердження порядків 
надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010р.  за N1196/18491), на підставі:
 - письмової заяви – для фізичної особи, що складається в довільній формі;

- договору (контракту) – для фізичної або юридичної особи;

- попередньої оплати за надання платної послуги у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Особи направлені  підприємствами, установами, організаціями на навчання за рахунок юридичних і фізичних осіб подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного навчального закладу, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

  • документ про освіту – оригінал або завірену копію;
  • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за результатами закінчення першого або другого ступеня навчання у навчальному закладі (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти) (оригінал або його завірену копію);
  • медичну довідку за формою, встановленою чинним законодавством (за необхідності);
  • трудову книжку (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"). Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

4. Умови прийому

4.1. Прийом на навчання зареєстрованих безробітних за робітничими професіями здійснюється на підставі направлення на професійне навчання, яке видається державною службою зайнятості, за професіями згідно з ліцензією на надання освітніх послуг Центру.

4.2. Прийом осіб, які направлені на навчання підприємствами, установами, організаціями    проводиться на підставі направлення та договору в межах ліцензійного обсягу.

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку за професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України "Про професійно-технічну освіту", наказу Міністерства освіти і науки України №688 від 06.06.2014 «Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів».

5. Зарахування

5.1. До навчального закладу першочергово зараховуються зареєстровані безробітні за направленням державної служби зайнятості. Базовий центр зайнятості для проходження професійного навчання направляє безробітного до закладів охорони здоров'я для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду, відповідно до вимог професії.

5.2. Зарахування на професійне навчання з професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» здійснюється на підставі документу про присвоєння кваліфікації «Оператор комп’ютерного набору», «Оператор поштового зв’язку», або за результатами вступного тестування (додаток 1).

5.3. Зарахування здійснюється наказом директора по навчальному закладу.

5.4. Зарахування може супроводжуватися укладеним договором між Центром, замовником робітничих кадрів і слухачем на подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як за Бюджетною програмою, так і понад її обсяг у межах ліцензійного обсягу.

5.5. Підставою для зарахування осіб, які направлені на навчання за рахунок підприємств, установ, організацій, приватних осіб є заява особи та укладений договір між нею та Центром, в якому визначається порядок надання послуг, розмір та терміни оплати за надану послугу.

5.6. Центр протягом п’яти днів з початку занять направляє базовому центру зайнятості підтвердження (відривний корінець направлення) про прийом безробітного на навчання, а обласному центру зайнятості, з яким укладено договір – копію наказу про зарахування слухачів на навчання.

5.7. При наявності вільних місць в групі може проводитися дозарахування слухачів в межах ліцензійного обсягу.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом п’яти днів від дня їх початку (з терміном навчання більше одного місяця) відраховуються зі складу слухачів. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування.

6.2. У разі припинення безробітним професійного навчання без поважних причин, або відмови працювати за набутою професією (спеціальністю) безробітний відшкодовує базовому центру зайнятості, який уклав з ним договір на професійне навчання, суму витрат на професійне навчання, проїзд до місця розташування навчального закладу та у зворотньому напрямку, проживання у період навчання.

6.3. У разі дострокового відрахування безробітних, направлених до навчального закладу на професійне навчання, навчальний заклад протягом п'яти робочих днів з дня відрахування подає базовому центру, який видав направлення, копії наказів про їх відрахування та видає довідку про навчання при відсутності проміжної атестації на встановлення розряду, категорії.

6.4. У разі пропусків занять більше трьох годин протягом дня без поважних причин Центр повідомляє базовий центр зайнятості, при інших порушеннях навчальної дисципліни і систематичної неуспішності з ряду предметів навчальний заклад письмово повідомляє про це відповідний базовий Центр зайнятості і вирішує питання щодо відрахування слухача.

6.5. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше  п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.6. Кошти, отримані  навчальним  закладом за навчання від фізичних та юридичних осіб, при порушенні замовником  договірних зобов'язань,  залишаються  згідно з умовами договору (контракту, заяви) у розпорядженні навчального закладу та використовуються для виконання його статутних завдань.

6.7. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

Загальна інформація

Освітні послуги

Поточна діяльність

Анкетування

Соціальні мережі

Роботодавцям

Слухачам

Інформація на запит

Державні закупівлі