• Адреса пр. Пушкіна, 55

  • Телефон +38 (056) 373-25-36

  • Email dcpto@ukr.net

Договір публічної оферти

Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості(надалі «Виконавець»), який належним чином зареєстрований відповідно до законодавства України, в особі Заступника директора з НВР Сидорчук Лариси Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу юридичних та фізичних осіб, укласти договір про надання освітніх послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

 

1. ТЕРМІНИ

1.1. Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу юридичних та фізичних осіб, укласти даний Договір на визначених умовах.

1.3. Cайт  Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою http://cpto.dp.ua, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, що ним надаються.

1.4.Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом оплати грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати Послуг.

1.5. Замовник – суб’єкт, який здійснив Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної у цьому Договорі та оплатив вартість Послуг.

1.6. Сторони – Замовник та Виконавець.

1.7. Активація послуг – момент часу, коли надання Послуг Виконавцем було розпочато шляхом підключення в мережі Інтернет Замовника до вебінару Виконавця.

1.10. Деактивація послуг - момент часу, коли надання послуг Виконавцем було деактивовано (зупинено). Для всіх Замовників моментом деактивації послуг встановлено час закінчення Вебінару.

1.11. Вебінар – проведення веб-конференцій, онлайн-зустрічей та презентацій за допомогою Інтернет в режимі реального часу. При проведенні вебінару кожен учасник знаходиться в режимі «онлайн» перед своїм комп'ютером, підтримуючи зв'язок з іншими учасниками за допомогою веб-додатків.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Замовником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику оплачені ним Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти дані Послуги.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов Публічної оферти даного Договору.

2.4. Послуги надаються виключно після Активації Послуг в об’ємі оплачених Замовником на умовах 100% передплати Послуг.

2.5. Замовник отримує право на отримання послуг за умови перерахування грошових коштів за відповідні Послуги на поточний рахунок Виконавця.

2.6. Виконавець надає Послуги, використовуючи мережу Інтернет.

2.7. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна, м. Дніпро, пр.Пушкіна, 55).

2.8. Оплата Послуг здійснюється Замовником у національній валюті України безготівковим розрахунком, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений у розділі 8.Реквізити.

2.9. Вартість Послуг становить 100 (Сто) грн. за участь в 1 (Одному) вебінарі.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Користуватися Послугами протягом всього строку їх надання.

3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.

3.1.4. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг оплатити Послуги.

3.2.2. Забезпечити необхідний документообмін з Виконавцем.

3.2.3. Не допускати користування Послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору та Правилами надання відповідних Послуг.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору.

3.3.2. Використовувати адресу електронної пошти, надану Замовником Виконавцю для направлення організаційних листів Замовнику.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору.

3.4.2. Надавати Замовнику Послуги з урахуванням положень чинного законодавства України.

3.4.3. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації з питань надання Послуг.

3.4.4. Не змінювати вартість за Послуги, що вже оплачені Замовником.

3.4.5. Направляти у вигляді організаційних листів на адресу електронної пошти Замовника, зазначену в реєстраційних даних, інформацію про зміни до цього Договору не пізніше ніж за місяць до набрання ними чинності.

3.4.6. Приймати до розгляду всі раціоналізаторські пропозиції Замовників щодо покращення та якості надання Послуг.

 

4. ІНШІ УМОВИ

4.1.  Порядок врегулювання спорів

4.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

4.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

4.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

4.1.4. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору застосовуються чинні норми та положення чинного законодавства України.

4.2. Обмеження відповідальності Виконавця.

4.2.1. Приймаючи умови цього Договору, Замовник не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідні Послуги, а Виконавець, в свою чергу, не повертає Замовнику сплачені останнім кошти.

4.2.2. Відповідальність Виконавця перед Замовником у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується відповідно до чинного законодавства України, відшкодовується виключно в межах вартості відповідних Послуг, оплачених Замовником.

4.3. Прикінцеві положення.

4.3.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.

4.3.2. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті.

4.3.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

4.3.4. Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

4.3.5. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).

5.4. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили, що знаходились поза її контролем (форс-мажорних обставин).

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати Активації Замовника та діє до 31 грудня (включно)  календарного року, протягом якого надавались Послуги.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

7.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

7.3. Після Акцепту умов Публічної оферти даного Договору Сторони надають згоду на збір, використання і обробку персональних даних відповідно до чинного законодавства.

7.4. Замовний має статус неприбуткової організації.

 

8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

 

Місцезнаходження: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 55, оф. 807

Юридична адреса: м. Дніпро, вул. Савченка,12

тел. 373-25-37  факс 373-25-36

р/р 37177001011808 у ГУДКСУ в Дніпропетровській області м. Дніпро,

МФО 805012

ЄДРПОУ 36726340

 

Директор   Л.В.Сидорчук

 

Редакція чинна від 27 січня 2017 року